Theses 

Zaměstnanost absolventů středních a vysokých škol v okrese Louny, sociální marketing Úřadu práce v Lounech – Bc. Nikola Hofmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Hofmanová

Bachelor's thesis

Zaměstnanost absolventů středních a vysokých škol v okrese Louny, sociální marketing Úřadu práce v Lounech

Employment of graduates of secondary school and universities in region Louny, social marketing office in region Louny

Anotácia: Bakalářská práce se věnuje tématu zaměstnanosti absolventů škol pro jeho aktuálnost a potřebu prioritního řešení. Je zaměřena na vyhodnocení postavení současných absolventů, kteří postrádají zkušenosti a praxi a jen těžko se zapojují do trhu práce. Posuzuje konkrétně situaci v okrese Louny a odhaluje možná řešení prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Vyzdvihuje činnost úřadů práce v oblasti sociálního marketingu, kdy se pomocí moderních principů snaží ovlivnit smýšlení a chování mladých lidí. V teoretické části vymezuje základní pojmy související s touto problematikou. Praktická část práce se věnuje zhodnocení analýzy dat charakterizujících situaci na trhu práce se zaměřením na absolventy. Práce dokazuje účinnost aktivit státu zaměřených na mladé uchazeče a potvrzuje nutnost spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Abstract: My Bachelor’s thesis is devoted to the topic of the school-leavers´ employment rate due to its topicality and its prior need to be solved. The thesis is focused on the evaluation of current school-leavers´ position having a lack of work experience and being heavily integrated into the labour market. It specifically evaluates the situation in the district of Louny, and shows possible solutions through the active means of employment. It points out the activities of the labour offices in the field of social marketing, when it tries to affect thinking and acting of young people by means of modern principles. In the theoretical part, there are depicted the key concepts related to this issue. The practical part deals with the data evaluation analysis which characterizes the situation on the school-leavers´ labour market. The thesis demonstrates the efficiency of the government activities aimed on young job applicants, and confirms the necessity of the cooperation between the public and private sectors.

Kľúčové slová: Nezaměstnanost, trh práce, uchazeč o zaměstnání, politika zaměstnanosti, zaměstnavatelé, sociální marketing, cílené programy Unemployment, labour market, job seeker, employment policy, employers, social marketing, targeted programmes

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 5. 2019 19:24, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz