Petr Čermák

Bakalářská práce

Výpočty zkratových poměrů

Calculations of Short Circuits Conditions
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zkraty a jejich účinky. Nejprve jsou popsány příčiny vzniku zkratů a jejich nepříznivé účinky. V další části je rozdělení zkratů podle několika kritérií. Můžeme zde najít také obecné časové průběhy zkratů, ale také simulace různých druhů zkratu pomocí programu. Je zde vysvětlena metoda výpočtu zkratových proudů a potřebné výpočty impedancí podle normy ČSN EN 60909-0 …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with short circuits and their effects. First, the causes of shorts in circuits and their adverse effects are described. In the next section there is a division of short circuits according to several different criteria. Here you are find, using the program, general short-circuits but also simulation of different types of short circuit. The method of calculating short-circuit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Petr Krejčí
  • Oponent: Jiří Gurecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava