Bc. Anna Dočkalová

Master's thesis

Osamělí senioři a aktivizace

Lonely seniors and activation
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje představám osamělých seniorů o aktivizaci. Jedná se o představy klientů organizace, která klientům poskytuje aktivizační službu. Cílem práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „Jaké představy o aktivizaci mají osamělí senioři?“ Práce je rozčleněna do tří částí. Teoretická část práce si klade za cíl objasnit základní teoretické pojmy vztahující se k cílům práce. Jedná se …viac
Abstract:
The thesis is focused to ideas of lonely seniors about activation. It is about the ideas of the client, who is a member organization that provides activation services. The aim is to answer the main question: „What ideas of activation solitary seniors have?“ The thesis is divided into three parts. The theoretical part aims to explain the reader the basic theoretical concepts related to the objectives …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Work