Michal Kufa

Diplomová práce

Jednotka pro měření a přenos enviromentálních dat s využitím LPWAN

The Environmental Data Measuring Unit Based on LPWAN
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá technologiemi internetu věcí a demonstrativní ukázkou tohoto rychle se rozrůstajícího odvětví elektroniky a komunikace. Cílem práce je shrnout a popsat technologie LPWAN používané na území České republiky a následně navrhnout a realizovat environmentální jednotku, pracující v síti LoRaWAN. Úkolem jednotky je měřit a vyhodnocovat environmentální veličiny a ty dále distribuovat …více
Abstract:
This master's thesis is focused on technologies of the Internet of Things and also partly presentation of this fast growing electronic and telecommunication segment. The main goal of this work is providing of an overview and describtion of LPWAN technologies used in the Czech Republic. The thesis cover design and prototyping of an environmental unit, working in LoRaWAN network. The main task of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Karel Witas
  • Oponent: Martin Sobek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava