Petr Němec

Diplomová práce

Modelování a simulace DC pohonu válcovací stolice v programu Matlab-Simulink

Modelling and Simulation of Rolling Mill DC Drive in Matlab-Simulink
Anotace:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá modelováním a simulací DC pohonu válcovací stolice DUO 800. Pohon válcovací stolice je tvořen s motorem Škoda AS 6870/F16, řízeným tyristorovým usměrnovačem provenience ABB řady DCS 600 v sestavě master, slave a komutačními tlumivkami. Cílem této práce je návrh a odladění regulační struktury a následné simulace s využitím maximálního proudu.
Abstract:
Abstract The diploma thesis deals with modelling and simulation of Rolling Mill DC Drive DUO 800. Drive of Rolling Mill forms DC motor Škoda AS 6870/F16, Thyristor Rectified provenance ABB series DCS 600 on structure master, slave and commutating choke. Aspiration this diploma thesis is design and tuning control system structures. Consequently then simulation by using maximum current.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Ivo Neborák
  • Oponent: Václav Sládeček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava