Jan Večeřa

Diplomová práce

Návrh marketingové komunikace bankovní mobilní aplikace

Design of Marketing Communication for Banking Mobile Application
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové komunikace pro existující bankovní mobilní aplikaci. V práci jsou charakterizovány jak základní pojmy marketingové komunikace a její samotný proces, tak marketingové prostředí, ve kterém banka působí a samotná aplikace. Na základě marketingového výzkumu, který je součástí práce, jsou popsány jednotlivé segmenty zákazníků. Práce obsahuje také zhodnocení …více
Abstract:
The thesis is focused on the design of marketing communications for existing mobile banking app. In the thesis are characterized the basic concepts of marketing communication and its process itself as much as the marketing environment in which the bank operates and the app. On the basic of marketing research, which is part of the thesis, describes the individual customer segments. The thesis also contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Tomáš Balcar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava