Theses 

IN-COME dotazník a jeho souvislost s pojetím pomoci a kontroly v prostředí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež – Bc. Simona Mertlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Simona Mertlová

Bakalářská práce

IN-COME dotazník a jeho souvislost s pojetím pomoci a kontroly v prostředí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

IN-COME questionary with its connection with conception of support and control in NZDM.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá využíváním income dotazníků v prostředí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v souvislosti s pojetím pomoci a kontroly. Teoretická část je rozdělena do tří částí. První se věnuje konceptu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z hlediska vymezení cílů, klienta a definování problému klienta. Druhá část se zaměřuje na práci s klientem v zařízení, seznamuje s konceptem využívání income dotazníku. Ve třetí části dochází k propojení definic klienta zařízení, jeho problému a práce s klientem s pojetím pomoci a kontroly v sociální práci. Metodologická část práce objasňuje výběr kvalitativní výzkumné strategie. Empirická část se věnuje interpretaci rozhovorů s pracovníky zařízení. Zjišťuje, jak se pracovníci vyrovnávají s dilematem pomoci a kontroly. Dochází k poznání, že nelze soudit, zda pracovníci využívající income dotazníky jednoznačně inklinují spíše k pojetí pomoci nebo kontroly, lze spíše sledovat, jaké postupy a nástroje pracovníci při řešení dilematu volí a proč.

Abstract: Bachelor’s work is concerned with exploitation income questionaries in the background of NZDM in connection of support and control conception. Theoretical part is divided into three sections. First attends to concept of NZDM in term of aims, client determination and definition of the client’s problems. Second section is focusing on work with client in the organization, apprises with conception of derive benefit from income questionaries. In the third section things are drawing to link definition of client, organization, its problems and work with client with support and control conception in the social work. Methodological part of work brings out selection qualitative research strategy. Empirical part attends to interpretation of interview with organization’s employers. Locating how the employers face out with dilemma of support and control. Things are drawing that it is impossible to review if employers exploiting income questionaries four-square tents rather towards conception of support or control, it is possible to trace what procedures and instruments employers choose with dealing dilemmas and why.

Klíčová slova: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, definice problému klienta, životní situace, individuální plánování služby, sociální služba, income dotazník, dilema pomoci a kontroly

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:06, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz