Theses 

Význam četnosti kalibrace systému pro kontinuální monitorování glykémie na přesnost výsledků měření – Marek Folwarczny

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Marek Folwarczny

Bakalářská práce

Význam četnosti kalibrace systému pro kontinuální monitorování glykémie na přesnost výsledků měření

The Relevance of Frequency of Continuous Glucose Monitoring Systems Calibration on the Accuracy of Measurement Results

Anotace: Senzory pro kontinuální monitoraci krevní glukózy se staly běžným doplňkem pro podporu léčby autoimunitního onemocnění diabetes mellitus. Tématem této bakalářská práce je ověřit přesnost dvou různých CGM senzorů, Enlite a Dexcom G4 Platinum, pro dvě rozdílné četnosti kalibrace, pro minimální možnou četnost 2krát denně a následně 8krát denně. Cílem bylo určit, zda zvýšení četnosti kalibrace senzorů má pozitivní vliv na celkovou přesnost měření. Analýza dat byla provedena v softwaru Matlab, a přesnost byla vyhodnocována pomocí Clarke Error Grid analýzy a relativní chyby MARD.

Abstract: Continuous glucose monitoring sensors have became a common accessory for support the treatment of autoimmune disease diabetes mellitus. The main theme of this bachelor thesis is verify the accuracy of two CGM sensors, Enlite and Dexcom G4 Platinum, for two different calibration frequencies, for the minimal possible 2 times a day and than for 8 times a day. The goal was to determine, if increasing the calibration frequency of the sensors has a positive effect on the overall accuracy. Data analysis was performed in Matlab, and the accuracy was evaluated using a Clarke Error Grid analysis and the MARD error.

Klíčová slova: CGM, Dexcom G4 Platinum, Enlite, přesnost, Clarke Error Grid analýza, MARD, četnost kalibrace

Keywords: CGM, Dexcom G4 Platinum, Enlite, accuracy, Clarke Error Grid analysis, MARD, calibration frequency

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Iveta Bryjová
  • Oponent: Pavla Šejnoha Jaklová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz