Lukáš Moravec

Diplomová práce

Optimalizace výrobní linky v pivovaru s využitím Lean Six Sigma

Optimization of the Brewery Production Line Using Lean Six Sigma
Anotace:
Diplomová práce popisuje průběh realizace projektu zlepšování procesu stáčení metodikou Lean Six Sigma, jeho jednotlivé fáze a zjištění v nich učiněná. První část práce popisuje význam zvyšování výkonnosti procesů a roli managamentu kvality, metodologii Lean, metodologii Six Sigma a zní vzešlou metodologii Lean Six Sigma. Taktéž popisuje nástroje používané v rámci týmové spolupráce, základní teoretické …více
Abstract:
Master thesis describes the course of implementation of the Lean Six Sigma improvement project on the filling process, its individual phases and theirs findings. The first part describes the importance of increasing process performance and role of the quality management in it, Lean methodology, Six Sigma methodology and their combination Lean Six Sigma methodology. It also describes the tools used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Darja Noskievičová
  • Oponent: Roman Juřica

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality