Lukáš Tomíček

Bakalářská práce

Zhodnocení motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci

Assessment of Employee Motivation in a Selected Organization
Anotace:
Téma této bakalářské práce je Zhodnocení motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci. Cílem práce je zjistit současný stav v oblasti motivace zaměstnanců firmy, zanalyzovat její stimulační prostředky, atmosféru pracovního prostředí, vztahy mezi zaměstnanci navzájem a rovněž mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými. Dále také budou navrhnuty doporučení, jenž by mohla přispět k lepšímu motivačnímu systému …více
Abstract:
The theme of this bachelor work is Employee Motivation in the chosen organization. The organization is a medium size construction company. The aim is to determine the current condition of employee motivation in the company, analyze its stimulus resources, workplace atmosphere, staff relations to each other and between employees and their superiors. There will be also suggestions that could contribute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Kateřina Mokrá
  • Oponent: Zuzana Wozniaková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava