Bc. Renata Melichová

Bachelor's thesis

Vendor Managed Inventory

Vendor Managed Inventory
Abstract:
V práci je popsána moderní logistická metoda Vendor Managed Inventory (Zásoby řízené dodavatelem), respektive její principy, způsoby implementace a možná softwarová řešení. Důraz je kladen na pojmenování výhod a přínosů pro dodavatele, odběratele i celý logistický řetěz. Dále je popsán výzkum ve společnosti Explosia a.s. se zaměřením na zmapování současného způsobu plánování a realizace prodejů s ohledem …more
Abstract:
The bachelor thesis describes the modern logistic method Vendor Managed Inventory (known as well as supplier managed inventory). Principles of this modern method, implementation of these method and possible ways of software solutions are described in this search. Emphasis is placed on the naming and detection of benefits for supplier, subscriber and also logistics chain. Research in company Explosia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2011
  • Supervisor: Ing. Michal Paták, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Melichová, Renata. Vendor Managed Inventory. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická