Hong Vu Nguyen

Doctoral thesis

Named Entity Recognition and Text Compression

Named Entity Recognition and Text Compression
Abstract:
In recent years, social networks have become very popular. It is easy for users to share their data using online social networks. Since data on social networks is idiomatic, irregular, brief, and includes acronyms and spelling errors, dealing with such data is more challenging than that of news or formal texts. With the huge volume of posts each day, effective extraction and processing of these data …more
Abstract:
In recent years, social networks have become very popular. It is easy for users to share their data using online social networks. Since data on social networks is idiomatic, irregular, brief, and includes acronyms and spelling errors, dealing with such data is more challenging than that of news or formal texts. With the huge volume of posts each day, effective extraction and processing of these data …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2016
  • Supervisor: Václav Snášel
  • Reader: Roman Neruda, Jan Platoš, Petr Čermák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doctoral programme / field:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika