Bc. Jiří Šedivý

Master's thesis

Geologie a kamenné stavební materiály slovanského centra v Pohansku u Břeclavi

Geology and building stone materials of the Slavic centre at Pohansko near Břeclav
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá petrografickou charakteristikou stavebního materiálu použitého na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi. Výsledky byly konfrontovány s makroskopicky podobnými horninami ze severovýchodního okraje vídeňské pánve a byla zjištěna provenience písčitých vápenců Pohanska. Detailně jsou popsány kenozoické sedimenty z vrtů roku 2006 a 2007 a následně zkonstruovány řezy daného …more
Abstract:
The present thesis deals with the petrographical description of the stone construction material used in the Early Medieval centre Pohansko near Břeclav. The results were confronted with macroscopically similar rocks from the north-eastern border of the Vienna Basin; further, the provenance of sandy limestone of Pohansko was established. Cenozoic deposits from drillings done in 2006 and 2007 were described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2010
  • Supervisor: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta