Bára Kamarytová

Bakalářská práce

Online distribuce českých filmů VoD platformy a jejich role na distribučním trhu

Czech Film Online Distribution

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (Video on Demand, dále VoD) a jejich pozicí na lokálním distribučním trhu. První část práce definuje VoD z pohledu české legislativy, nahlíží na historii VoD poskytovatelů v České republice a na příkladu tří VoD platforem (Aerovod, DAFilms a Alza Filmy) popisuje obchodní modely VoD. Reflektován je také postoj Národního …více
Abstract:
Bachelor thesis reflects the phenomenon of audiovisual media services on demand (Video on Demand, bellow as VoD) and their position on the local distribution market. The first part of thesis defines the term VoD in the perspective of Czech law and describes the history of VoD providers in the Czech Republic. The business models and strategy of VoD are represented on the examples of three VoD platforms …více
 

Klíčová slova

filmová distribuce (on-line)

Klíčová slova

video na vyžádání

Klíčová slova

audiovizuální média

Klíčová slova

český film

Klíčová slova

filmová distribuce
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: Petr OUKROPEC
  • Oponent: Aleš DANIELIS

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce