Bára Kamarytová

Bachelor's thesis

Online distribuce českých filmů VoD platformy a jejich role na distribučním trhu

Czech Film Online Distribution

Abstract:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (Video on Demand, dále VoD) a jejich pozicí na lokálním distribučním trhu. První část práce definuje VoD z pohledu české legislativy, nahlíží na historii VoD poskytovatelů v České republice a na příkladu tří VoD platforem (Aerovod, DAFilms a Alza Filmy) popisuje obchodní modely VoD. Reflektován je také postoj Národního …more
Abstract:
Bachelor thesis reflects the phenomenon of audiovisual media services on demand (Video on Demand, bellow as VoD) and their position on the local distribution market. The first part of thesis defines the term VoD in the perspective of Czech law and describes the history of VoD providers in the Czech Republic. The business models and strategy of VoD are represented on the examples of three VoD platforms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2015
  • Supervisor: Petr OUKROPEC
  • Reader: Aleš DANIELIS

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Bachelor programme / field:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce