Theses 

Seberegulace v kontextu zvládání zátěže, self-efficacy a self-esteem u mladých lidí ve vynořující se dospělosti – Mgr. Anna Záchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Anna Záchová

Diplomová práce

Seberegulace v kontextu zvládání zátěže, self-efficacy a self-esteem u mladých lidí ve vynořující se dospělosti

Self-regulation in the context of coping, self-efficacy, and self-esteem in emerging adults

Anotace: Cílem práce bylo popsat nejčastěji zažívané zátěžové situace a strategie jejich zvládání v období vynořující se dospělosti a také odhalit souvislosti mezi seberegulačními a copingovými strategiemi. Zároveň nás zajímaly souvislosti mezi způsobem zvládání zátěže a charakteristikami období vynořující se dospělosti. Také jsme se zaměřili na vztahy seberegulačních a copingových strategií se self-esteem a self-efficacy. Výzkumný soubor tvořilo 158 vysokoškolských studentů ve věku od 18 do 29 let (82,3% žen, 17,7% mužů). Pro měření jsme použili Dotazník akademické a sociální selekce, optimalizace a kompenzace, Tobinův inventář strategií zvládání (CSI), Dotazník IDEA, Škálu generalizovaného pocitu vlastní účinnosti (GSES) a Rosenbergovu škálu sebehodnocení (RSES). Výsledky ukázaly, že seberegulační strategie selekce, optimalizace a kompenzace pozitivně souvisely s adaptivními strategiemi zvládání. Nejčastěji uváděné zátěžové situace byly spojené se školními problémy a mladí lidé nejvíce využívali copingové strategie fantazijní únik, řešení problému a kognitivní restrukturaci. Experimentování ve vynořující se dospělosti souviselo se strategiemi zaměřenými na problém a nestabilita s neadaptivními způsoby zvládání. Míry self-esteem a self-efficacy negativně korelovaly s neadaptivními způsoby zvládání a naopak pozitivně se seberegulačními strategiemi. Pro důkladnější prozkoumání seberegulačních a copingových strategií ve vynořující se dospělosti by bylo třeba realizovat rozsáhlejší, nejlépe komparativní výzkum s dalšími věkovými skupinami.

Abstract: The aim of this study was to describe stressful life situations and coping strategies in emerging adulthood and find out links between self-regulatory and coping strategies. Research was also focused on description of relationships between coping strategies and emerging adulthood characteristics in the context of self-esteem and self-efficacy. Sample consisted 158 university students aged 18 to 29 (82,3% women, 17,7% men). For assessment Academic and social SOC scale, Coping stress inventory (CSI), Inventory of the dimensions of emerging adulthood (IDEA), Generalized self-efficacy scale (GSES) and Self-esteem scale (RSES) were used. The results show that self-regulatory processes such as selection, optimization and compensation were positively related to adaptive coping strategies. Most often experienced stressful situations were connected with school problems. Most frequently used coping strategies were wishful thinking, problem solving and cognitive restructuring. Experimentation in emerging adulthood was related to problem focused coping strategies. Instability was connected with maladaptive coping strategies. Self-esteem and self-efficacy negatively correlate with maladaptive coping strategies and positively with self-regulatory processes. For a more thorough examination of self-regulatory and coping strategies in emerging adulthood would be necessary to implement more extensive comparative research with other age groups.

Klíčová slova: seberegulace, model SOC, zátěžové situace, coping, vynořující se dospělost, self-esteem, self-efficacy, self-regulation, stressful situations, emerging adulthood

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 07:11, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz