Theses 

Ošetřovatelská péče u seniorů po zlomenině krčku kosti stehenní na oddělení následné péče – Jitka JORDÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jitka JORDÁKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče u seniorů po zlomenině krčku kosti stehenní na oddělení následné péče

Nursing Care for seniors after hip joint fracture at after care Unit

Anotace: Zlomenina krčku kosti stehenní je nejčastějším úrazem seniorů. Řešení je velmi náročné vzhledem k polymorbiditě seniorů. Léčba závisí na celkovém stavu pacienta, jedná se o chirurgický či konzervativní postup. Cílem práce bylo zjistit specifika ošetřovatelské péče na oddělení následné péče u pacienta se zlomeninou krčku kosti stehenní, možnosti další péče o pacienta po ukončení hospitalizace na oddělení následné péče a zjistit jaká je spolupráce s rodinou pacienta na oddělení následné péče. K cílům byly stanoveny čtyři výzkumné otázky. Jaké specifické činnosti uplatňují sestry při ošetřovatelské péči na oddělení následné péče u pacienta se zlomeninou krčku kosti stehenní? Jaká jsou rizika u pacienta seniora se zlomeninou krčku kosti stehenní? Jaké jsou možnosti další péče u pacienta po propuštění z oddělení následné péče? V jakých oblastech je důležitá spolupráce s rodinou u pacienta se zlomeninou krčku kosti stehenní? Ke zpracování bakalářské práce bylo použito kvalitativní výzkumné šetření a sběr dat byl proveden technikou polostrukturovaného rozhovoru se sestrami z oddělení následné péče. Z výsledků výzkumu se ukázalo, že ošetřovatelská péče u pacientů po zlomenině krčku kosti stehenní vyžaduje přizpůsobení ošetřovatelské péče každému pacientovi individuálně dle jeho stavu a se zaměřením na komplexní péči, rizika či možné komplikace. Dále bylo zjištěno, že další možnosti péče po propuštění pacienta zajišťuje sociální pracovník, který rodině pomůže s umístěním pacienta do sociálního zařízení či podá informace o péči v domácím prostředí, a že spolupráce s rodinou pacienta je individuální záležitost a záleží na rodinných vztazích. Výstupem bakalářské práce je návrh na mezioborový seminář zaměřený na problematiku ošetřovatelské péče u seniorů po zlomenině krčku kosti stehenní.

Abstract: A femoral neck fracture is the most frequent injury among seniors. The solution is very demanding because of the senior polymorbidity. The treatment depends on the patient's overall condition whether the surgical or the conservative approach is applied. The aim of the work was to examine the specifics of the nursing care for a patient with a femoral neck fracture at a subsequent care department, further possibilities of subsequent care after the release from the subsequent care department and the quality of cooperation with the patient's family at the subsequent care department. Four research questions were set to achieve the goals. What specific activities do nurses apply to the nursing care for a patient with femoral neck fracture at a subsequent care department? What are the risks for a senior patient with femoral neck fracture? What are the possibilities of the further care for a patient after the release from the subsequent care department? What are the important areas of the cooperation with the family of a patient with the femoral neck fracture? Qualitative research was applied to the bachelor thesis preparation and the data collection was performed by means of semi structured interviews with nurses from the subsequent care department. The research results have shown that the nursing care for patients after the femoral neck fracture requires individual adaptation to each patient according to his/her condition, with the focus on the complex care, the risks or possible complications. It was also found out that the further possibilities of the care after patient release are dealt with by a social worker, who helps the patient's family find a social facility for the patient or provides information on possible home care. It was also found out that the cooperation with the patient's family is an individual matter and depends on the family relations. A multidisciplinary seminar focused on the issue of the nursing care for patients after the femoral neck fracture (Annex 1) is the output of the bachelor thesis.

Klíčová slova: Ošetřovatelská péče, senior, zlomenina krčku kosti stehenní, následná péče, rodina

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Polanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51324 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

JORDÁKOVÁ, Jitka. Ošetřovatelská péče u seniorů po zlomenině krčku kosti stehenní na oddělení následné péče. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:50, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz