Jaroslav Kratochvíl

Diplomová práce

Obraz Němce ve vybraných československýc h dokumentárních filmech 1948-1968

The picture of a German in selected Czechoslovak dokumentaries 1948 - 1968

Anotace:
Práce zpracovává téma obrazu Němce ve vybraných československých dokumentárních filmech z let 1948 - 1968. Soustředí se na formální a obsahové posuny ve vybraných snímcích, jejich rétoriku a žánrový rozptyl. Ve výsledku ukazuje, jak českoslovenští dokumentaristé zpracovávali česko-německá témata a jaký obraz našich sousedů přinášeli po dobu dvaceti let.
Abstract:
The work deals with the topic of the picture of a German in selected Czechoslovak documentaries in the years 1948 - 1968. It focuses on the formal and content shifts in selected films, their rhetorics and the range of genre. As a result it shows how the Czechoslovak documentarists have been dealing with Czech-German issues and the image of our neighbours that they have been producing during the twenty …více
 

Klíčová slova

dokumentární film

Klíčová slova

český dokumentární film

Klíčová slova

sudetští Němci

Klíčová slova

propagandistický film

Klíčová slova

česko-německé vztahy

Klíčová slova

propaganda
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 10. 2012
  • Vedoucí: Ivan KLIMEŠ
  • Oponent: Tereza Kohoutová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Dokumentární tvorba