Theses 

Očekávané přínosy z využívání profesních kvalifikací pro zaměstnatelnost z pohledu zaměstnavatelů a krajských poboček Úřadu práce v Olomouckém a Zlínském kraji – Mgr. Jana Mikulčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jana Mikulčíková

Diplomová práce

Očekávané přínosy z využívání profesních kvalifikací pro zaměstnatelnost z pohledu zaměstnavatelů a krajských poboček Úřadu práce v Olomouckém a Zlínském kraji

Expected benefits from using of full qualification for employability from the perspective of employers and representatives of the Employment Agency in Olomouc and Zlin region

Anotace: Diplomová práce pojednává o realizaci kvalitativního výzkumu mezi reprezentanty soukromého a veřejného sektoru, tj. mezi zaměstnavateli a zástupci Krajských poboček Úřadu práce ČR v Olomouckém a Zlínském kraji, a zjišťuje názory těchto vybraných respondentů na Národní soustavu kvalifikací, konkrétně očekávané přínosy z využívání profesních kvalifikací. Profesní kvalifikace jsou významným prvkem informálního učení, doplňkem či alternativou k učňovskému školství, který usnadňuje kompetentnímu člověku s dlouholetou praxí získat uznávaný doklad. Důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání. Jedná se o flexibilní nástroj získávání dokladu o určité kompetenci, na rozdíl od výučního listu či maturitního vysvědčení, jehož získání trvá několik let a nemůže tak logicky pružně reagovat na změny v praxi. Cílem práce je zjistit, jak hodnotí subjekty soukromé sféry a sféry veřejné správy potenciální přínos Národní soustavy kvalifikací. Zda vnímají profesní kvalifikace jako užitečné a případně v čem, zda mohou být dle jejich názoru vhodným nástrojem pro zvyšování zaměstnatelnosti jedinců. Doplňkově je zjišťován i názor a hodnocení zástupců zaměstnavatelů na Národní soustavu povolání jako pomocníka pro tvorbu popisu pracovních míst, pracovních náplní.

Abstract: The diploma thesis discusses the implementation of qualitative research among representatives of the private and public sector, it means between employers and the representatives of Employment Agency of the Czech Republic in Olomouc and the Zlin region, and obtains an opinion of these respondents to the National register of vocational qualifications, specifically the expected benefits from using of full qualification. Full qualifications are an important supplement or an alternative to apprenticeships, which facilitates skillful person with years of experience to get accredited certificate. Important are the real knowledge and skills, rather than the way of its obtaining. It is a flexible aid for receiving a certificate of some competence, unlike vocational certificate or high-school diploma, whose receiving takes several years and can´t rationally respond flexibly to changes in practice. The goal of diploma thesis is to find out how the private and public entities evaluate possible benefits of National register of vocational qualifications. If they perceive full qualification as useful and why, and if full qualification can be in their opinion suitale aid for increasing the employability of individuals. Additionally there´s found out an opinion of employers to the National register of vocation as an aid for creation of job descriptions.

Klíčová slova: zaměstnatelnost, profesní kvalifikace, Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání, vzdělávací politika, politika pracovního trhu, celoživotní učení, další vzdělávání, flexicurity, výběr pracovníků, motivace, vzdělávání pracovníků, popis pracovního místa, personalistika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz