Theses 

Stavebně-technologický projekt bytového domu, vyhodnocení technologických postupů z časového a ekonomického hlediska – David Slíva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Provádění staveb

David Slíva

Diplomová práce

Stavebně-technologický projekt bytového domu, vyhodnocení technologických postupů z časového a ekonomického hlediska

Construction and Technological project of a Residential Building, Evaluation of Technology Processes in Terms of Time and Economy processes on Time and Economically

Anotace: SLÍVA, D.: Stavebně-technologický projekt bytového domu, vyhodnocení technologických postupů z časového a ekonomického hlediska, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, 99 stran V této diplomové práci řeším stavebně – technologický projekt bytového domu. Porovnávám dvě variantní řešení nosné skeletové konstrukce. První varianta je monolitický železobetonový skelet. Druhá varianta je prefabrikovaný železobetonový skelet. Obě varianty jsou založeny na železobetonovém monolitickém základovém roštu. Srovnávám je v devíti mnou zvolených kritériích. Pro hodnocení jsem zpracoval výkresové dokumentace včetně technických zpráv, technologické postupy, rozpočty a harmonogramy výstavby obou skeletů. V závěru jsem provedl vyhodnocení a zvolil výhodnější variantu skeletové konstrukce pro daný objekt.

Abstract: SLÍVA, D.: Construction and Technological project of a Residential Building, Evaluation of Technology Processes in Term sof Time and Economy processes on Time and Economically, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2012, 99 pages In this thesis, I deal with construction – technological building project. I am comparing two variant solutions supporting skeleton construction. The first variant is a monolithic reinforced concrete frame. The second option is a prefabricated reinforced concrete frame. Both are based on a monolithic base grid. I compare them with me in nine selected criteria. I worked for the evaluation of technical documentation including technical reports, processes, budgets and schedules construction of both skeletons. In the end I made evaluation and chose advantageous variant skeleton structure for a given object.

Klíčová slova: železobetonový monolitický skelet, železobetonový prefabrikovaný skelet Prefa Topos Tovačov, bytový dům, železobetonový monolitický základový rošt, plochá střecha, rozpočet monolitického železobetonového skeletu, rozpočet prefabrikovaného železobetonového skeletu, harmonogram výstavby, zařízení staveniště

Keywords: monolithic reinforced concreate frame, prefabricated reinforced concreate frame Prefa Topos Tovačov, apartment building, monolithic reinforced concreate underlying grid, flat roof, budgets monolithic reinforced concreate frame, budgets prefabricated reinforced concreate frame, schedule, site equipment.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2013
  • Vedoucí: Darja Kubečková
  • Oponent: Denisa Ciglerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz