František Sedlák

Diplomová práce

Zabezpečení objektu Palác Padowetz v Brně prostředky technické ochrany objektů

Security building Palace Padowetz in Brno, means of technical protection of objects
Anotace:
Anotace SEDLÁK, F.: Zabezpečení objektu Palác Padowetz v Brně prostředky technické ochrany objektů. 2013, 93 stran. Diplomová práce. VŠB-Technická universita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí diplomové práce Ing. Václav Veselý. Diplomová práce se zabývá inovativním návrhem zabezpečení objektu Palác Padowetz v Brně poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem, bránícím nepovoleným …více
Abstract:
Annotations SEDLÁK, F. Security building Palace Padowetz in Brno, means of technical protection objects. 2013, 93 pages. Master thesis. VSB-Technical University Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Headofthe thesis Ing. Václav Veselý. This thesis deals with innovative design security facility in Brno Palace Padowetz security and emergency alarm system, preventing unauthorized persons enter the property …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Václav Veselý
  • Oponent: Lumír Čech

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava