Jiří Nebeský

Bachelor's thesis

Měření spotřeb elektřiny v lokální distribuční soustavě.

Measurement of Power Consumption in Local Distribution Network
Anotácia:
Tato Bakalářská práce se zabývá Lokální distribuční sítí (LDS) elektrické energie v podniku Doly Nástup Tušimice (DNT), které vlastní akciová společnost Severočeské doly a. s. (SD a.s.) a patří do skupiny ČEZ. Společnost se zabývá povrchovým dobýváním hnědého uhlí a s tím spojené skrývky zeminy, pomocí Technologických celků (TC), které se skládají z těžebních rýpadel, zakládacích velkostrojů, pasových …viac
Abstract:
This thesis deals with local distribution network (LDS = Lokální distribuční síť) of electricity in the company Tušimice Mines (DNT = Doly Nástup Tušimice) owned by a joint-stock company North Bohemian Mines (SD a.s. = Severočeské doly a.s.) and belongs to the group ČEZ. The company is engaged in surface mining of brown coal and associated overburden soil by technological units (TC = Technologické …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedúci: Lukáš Prokop
  • Oponent: Petr Zelenka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava