Marek Hartmann

Diplomová práce

Strukturní a mechanické vlastnosti superslitiny IN 738 LC po tepelně mechanickém zpracování

Structure and mechanical properties of IN 738 LC after thermo-mechanical treatment
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je studium vlivu vodíku na strukturní a mechanické vlastností tepelně zpracovaných vzorků slitiny IN738LC při tváření za tepla. Vzorky byly odebrány z tyčí jak ve stavu litém, tak po směrové krystalizaci. Na vybraných vzorcích bylo provedeno vodíkování při teplotě 1120°C s výdrží 2 hodiny. Následně spolu s nevodíkovanými vzorky, byly podrobeny tlakové zkoušce při teplotách …více
Abstract:
The subject of this thesis is the study of the hydrogen effect on structural and mechanical properties of IN738LC alloy samples during hot forming. Samples were taken from as-cast rods as well as after directional crystallization. Selected samples were hydrogenated in hydrogen atmosphere at 1150°C with a holding time of 4 hours. Subsequently, compressive test at 1150°C and 1200°C non-hydrogenated and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Monika Losertová
  • Oponent: Jitka Malcharcziková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava