Ondřej Humpolec

Bakalářská práce

Zvyšování účinnosti krbových kamen pomocí tepelného výměníku

Increasing the Efficiency of the Stoves with a Heat Exchanger
Anotace:
Práce je zaměřena na návrh horkovodního výměníku spaliny – voda do kouřovodu krbových kamen. Výměník je zapojen do otopné soustavy, která vytápí obytný prostor. Pro návrh jsem si zvolil výměník připojený na kouřovod. Při postupu výpočtů jsem použil výpočty ze stechiometrie a sdílení tepla. A pomocí nich jsem se dopracoval až výpočtu výkonu výměníků.
Abstract:
The work focuses on the design of hot-water heat exchanger flue gas - water into flue gas ducting fire stove. The exchanger is wiring to a heating system that heats the living space. For the design I chosen exchanger connected to flue gas ducting. I used the calculations of stoichiometry and heat sharing in the processing of calculations. And by using them I attain up to calculate of performance heat …více
 

Klíčová slova

účinnost kamna výměník
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Zdeněk Kadlec
  • Oponent: Ondřej Němček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Provoz energetických zařízení