Theses 

Uranová ložiska a rudní výskyty v jizerském krystaliniku a krkonošsko-jizerském plutonu, část západ - radiometrické měření hald hornických prací a jejich okolí – Ladislav Pašek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ladislav Pašek

Bakalářská práce

Uranová ložiska a rudní výskyty v jizerském krystaliniku a krkonošsko-jizerském plutonu, část západ - radiometrické měření hald hornických prací a jejich okolí

The Uranium deposits and the small uranium ore deposits of Jizera krystalinikum and the Krkonose-Jizera pluton, west part - radiometric measuring of its waste piles and their surroundings

Anotace: Nosným tématem této práce je radiometrické měření na haldách hornických prací bývalého národního podniku JD Jáchymov a jeho geologické průzkumné organizace Kutací práce III na území krkonošsko-jizerského krystalinika. Národní podnik JD Jáchymov prozkoumal a těžil na území Jizerských hor a Krkonoš více než 20 rudních úseků, z toho většina spadá do kategorie uranových rudních výskytů. Pro lokalizaci těchto antropogenních útvarů v horském terénu, bylo nutno zpracovat materiály geologického průzkumu n. p. JD Jáchymov uložené v archívu DIAMO, s. p. ve Stráži pod Ralskem. V souvislosti s turistickým ruchem v dané oblasti, množstvím těchto prací a obecnou obavou před radioaktivitou, si tato práce klade za cíl objektivně zhodnotit možné rizika těchto reziduí báňských prací pro životní prostředí a obyvatele těchto horských oblastí.

Abstract: The main focus of this work is the radiometric measurements on waste piles of mining work of the former state-owned corporation, and his JD Jachymov geological prospecting division Kutaci prace III in the Krkonose-Jizera krystalinikum. JD Jachymov explored and mined in the Jizera Mountains and Krkonose Mountains more than 20 locations, most of which are part of the category of small uranium ore deposits. To locate these locations in a mountain terrain, it was necessary to investigate archive materials from JD Jachymov stored in the archive of DIAMO corporation in Straz pod Ralskem. The main aim of this work is to objectively rate the potential risk of residues of mine works for the environment and inhabitants of these popular mountainous areas

Klíčová slova: uran, těžba, ložiska, Krkonoše, Jizerské hory, JD Jáchymov n. p.

Keywords: uranium, mining, deposit, Krkonose mountains, Jizera Mountains, JD Jáchymov n. p.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Petr Žůrek
  • Oponent: Pavel Veselý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 00:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz