Miloslav Vítek

Bakalářská práce

Nedostatky v požární bezpečnosti bytových staveb

Deficiencies in the Fire Safety of Residential Buildings
Anotace:
Předložená bakalářská práce poukazuje na stavebně technické nedostatky v požární bezpečnosti bytových staveb při jejich realizaci a užívání. V první části je uvedena typologie obytných budov, její historie a výstavba v současnosti. Dále se práce zabývá charakteristikou požární bezpečnosti staveb, požární legislativou a nároky na odborný dohled nad technickým provedením staveb. Poslední část práce je …více
Abstract:
The submitted bachelor thesis points out the structural and technical deficiencies in the fire safety of residential buildings during their realization and use. There is the typology of residential buildings, its history and construction nowadays in the first part. Furthermore, the work deals with the characteristics of fire safety of buildings, fire legislation and the requirements for professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Petr Kučera
  • Oponent: Isabela Bradáčová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava