Bc. Sandra Sedlářová

Diplomová práce

Domácí násilí jako trestný čin

Domestic Violence as a Crime
Anotace:
Diplomová práce na téma „Domácí násilí jako trestný čin“ slouží jako analýza dané problematiky s cílem poukázat, zda je trestání tohoto nebezpečného jednání dostatečně upraveno v právním řádu ČR tak, aby chránilo oběti před jeho opakováním. Úvodní část této práce zahrnuje základní poznatky domácího násilí. V první kapitole je obsaženo definování daného problému, dále jeho formy a příčiny. Druhá část …více
Abstract:
The diploma thesis on the topic „Domestic violence as a crime“ serves as an analysis of the issue in order to point out wheter the punishment of this dangerous condust is sufficiently regulated in the Czech legal system to protect victims from its recurrence. The introdutory part of this work includes basic knowledge of domestic violence. The first chapter contains the definition of the problem, as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta