Bc. Sandra Sedlářová

Master's thesis

Domácí násilí jako trestný čin

Domestic Violence as a Crime
Abstract:
Diplomová práce na téma „Domácí násilí jako trestný čin“ slouží jako analýza dané problematiky s cílem poukázat, zda je trestání tohoto nebezpečného jednání dostatečně upraveno v právním řádu ČR tak, aby chránilo oběti před jeho opakováním. Úvodní část této práce zahrnuje základní poznatky domácího násilí. V první kapitole je obsaženo definování daného problému, dále jeho formy a příčiny. Druhá část …more
Abstract:
The diploma thesis on the topic „Domestic violence as a crime“ serves as an analysis of the issue in order to point out wheter the punishment of this dangerous condust is sufficiently regulated in the Czech legal system to protect victims from its recurrence. The introdutory part of this work includes basic knowledge of domestic violence. The first chapter contains the definition of the problem, as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2021
  • Supervisor: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta