Theses 

Self-monitoring a self-esteem jako determinanty Impression Managementu – Mgr. Bc. Zuzana Tomášková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Psychologie

Mgr. Bc. Zuzana Tomášková

Bakalářská práce

Self-monitoring a self-esteem jako determinanty Impression Managementu

Self-monitoring and Self-esteem as Determinants of Impression Management

Anotace: Záměrem výzkumu bylo zjistit, jak souvisí míra self-monitoringu a self-esteemu jedinců s četností použití taktik impression managementu. Pro výzkum byla zvolena metoda založená na taxonomii taktik dle Jonese a Pittmana, která zahrnuje pět taktik impression managementu – propagace vlastní osoby, lichocení, příkladné chování, zastrašování a žádání o pomoc. Výzkumný vzorek tvořilo 303 studentů vysoké školy, kteří zároveň pracovali po dobu alespoň šesti měsíců na částečný či úplný úvazek. Byla nalezena jen částečná podpora pro předpoklad, že míra self-monitoringu a self-esteemu ovlivňuje četnost použití všech pěti taktik impression managementu. V souladu s očekáváním bylo prokázáno, že lidé s vysokým oproti lidem s nízkým self-monitoringem častěji používají taktiku lichocení. Dále bylo v souladu s předpoklady zjištěno, že lidé s vysokým oproti lidem s nízkým self-esteemem méně často používají taktiku příkladné chování. Taktéž se lidé s vysokým oproti lidem s nízkým self-esteemem méně často používají taktiku žádání o pomoc. Ostatní hypotézy nebyly potvrzeny. Interpretace těchto závěrů jsou obsaženy v bakalářské práci.

Abstract: The aim of the research was to find out to what extent was the measure of self-monitoring and self-esteem of individuals dependent on the number of the impression management tactics’ applications. The method based on taxonomy of tactics by Jones and Pittman was chosen for the research. The method comprises five impression management tactics – self-promotion, ingratiation, exemplification, intimidation and supplica-tion. Research sample consisted of 303 university students working part-time or full-time for at least six months. Only partial support for the premise, that the measure of self-monitoring and self-esteem influenced the number of all five impression management tactics’ applications, was discovered. In compliance with the expectation, it was proved that people with the high level of self-monitoring used the ingratiation tactic more often than those with the low one. Further, in compliance with the assumptions, it was proved that people with the high level of self-esteem used the exemplification tactic less often than those with the low one. People with the high level of self-esteem used the supplication tactic less often, as well. The remaining hypotheses were not confirmed. Interpretations of these conclusions are included in the bachelor thesis.

Klíčová slova: impression management, taktiky impression managementu, propagace vlastní osoby, lichocení, příkladné chování, zastrašování, žádání o pomoc, sebemonitorování, sebehodnocení, tactics of impression management, self-promotion, ingratiation, exemplification, supplication, intimidation, self-monitoring, self-esteem

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marie Součková
  • Oponent: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz