Jakub Mračko

Bakalářská práce

Simulace počítačové sítě v programu OPNET

Computer Network Simulation in OPNET
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce je priblíženie funkcií programu OPNET Modeler, vytvorenie simulácie prenosu dát v rôznych typoch počítačových sietí s využitím tohto programu, ako aj návodu na vytvorenie jednotlivých simulácií a porovnanie získaných výsledkov s výsledkami nameranými na reálnych zariadeniach v školskom laboratóriu. Porovnané sú siete s použitými protokolmi OSPF a RIP a jedna sieť s využitím …více
Abstract:
Intention of thesis is to approach the functions of the OPNET Modeler program, creating simulations of data transmission in different types of computer networks using this program, as well as instructions for the creation of simulations and compare the results obtained with results measured on real devices in the school laboratory. Compared are networks using OSPF and RIP protocol, and wireless network …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Petr Machník
  • Oponent: Libor Michalek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie

Práce na příbuzné téma