Peter Michalko

Bakalářská práce

Korektivní zpětná vazba a časový management v prostředí diagnostické hry Feed the Fish

Corrective feedback and time management in the environment of the Feed the Fish diagnostic game
Abstract:
This thesis' goal was to examine the effect of corrective feedback on the outcome of the alternative version of the diagnostic game Feed the Fish. The relationship between corrective feedback and the outcome is then investigated through the prism of neuroticism and test anxiety of the examinee. The final concern of this thesis is time management and its relationship with abovementioned variables.
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo overenie efektu korektívnej spätnej väzby na výsledok v alternatívnej verzií diagnostickej hry Feed the Fish. Na tento vzťah je v ďalšom priebehu práce nahliadané cez prizmu neuroticizmu a testovej úzkosti testovaného. Na záver práca skúma časový manažment testovaného a jeho vzťah k vyššie zmieneným oblastiam.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Straka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma