Theses 

Balanced scorecard jako nástroj hodnocení konkurenceschopnosti podniku – Karolina Pavlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Karolina Pavlíková

Diplomová práce

Balanced scorecard jako nástroj hodnocení konkurenceschopnosti podniku

Balanced Scorecard as a Tool for Assessing the Competitiveness of the Company

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení konkurenceschopnosti strojírenského závodu pomocí metody Balanced Scorecard (BSC). První část představuje teoretická východiska pro aplikační část, obsahující základní pojmy týkající se konkurence a konkurenceschopnosti firmy včetně přístupů k měření výkonnosti. Dále se v ní blíže specifikuje metoda BSC. Druhá část aplikační, je sestavena na základě poznatků z teoretické části. Popis strojírenského závodu, ve kterém je zjišťována konkurenceschopnost pomocí BSC. Pro definování strategie závodu je vytvořena strategická analýza, vnějšího i vnitřního prostředí závodu. Dále jsou zde analyzovány jednotlivé perspektivy BSC – finanční, zákaznická, procesní a zaměstnanecká. Poslední část je shrnutím strategických cílů a konkurenceschopnosti firmy, a také následným návrhem cílových hodnot, kterých by firma měla dosáhnout. Výsledkem je návrh zlepšení pro lepší konkurenceschopnost závodu do budoucna.

Abstract: The Thesis is focused on evaluation of the competitiveness of the engineering company using the Balanced Scorecard (BSC). The first section presents the theoretical basis for the application part, containing basic concepts related to competition and competitiveness of the company, including approaches to performance measurement. Further it clarifies BSC method. The second application part is compiled on the conclusion of the theoretical part. Description of the engineering company which competitiveness is determined by using the BSC. To define strategy of the company was created strategic analysis of external and internal environment of the company. There are also analyzed the different BSC perspectives - financial, customer, process and employee. The last section is a summary of the strategic objectives and company competitiveness and subsequently recommended target values, which the company should achieve. The result is a proposal to improve the competitiveness of the company for a better future.

Klíčová slova: Balanced Scorecard, konkurenceschopnost podniku, výkonnost podniku, strategie, strategické cíle, finanční perspektiva, zákaznická perspektiva, perspektiva vnitropodnikových procesů, perspektiva učení se a růstu

Keywords: Balanced Scorecard, competitiveness of the company, business performance, strategy, strategic objectives, financial perspective, customer perspective, internal processes perspective, employee perspective

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Vlasta Humlová
  • Oponent: Michal Červinka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:40, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz