Theses 

Daňové a nedaňové náklady podnikatele – Bc. Kateřina Wachtelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Wachtelová

Diplomová práce

Daňové a nedaňové náklady podnikatele

Tax and non-tax costs of entrepreneurs

Anotace: Předmětem předkládané práce je problematika daňových a nedaňových nákladů, která má poukázat na jejich význam v účetnictví podnikatelů ve vztahu k výsledku hospodaření, ale především ve vztahu k základu dani z příjmů právnických osob a následně i výši daňové povinnosti. Koncepce práce je založena na zpracování literární rešerše, jejímž úkolem je seznámit uživatele práce se základními pojmy, jako je podnik a podnikání, účetnictví a náklady a jejich členění v účetní osnově. Rovněž nechybí představení zákona o daních z příjmů, zejména z pohledu daně z příjmů právnických osob, rámci něhož je uvedena metodika výpočtu základu daně a daňové povinnosti, ale zejména představeny daňově uznatelné a neuznatelné náklady a jejich vliv na hospodaření podnikatelského subjektu, tj. na jeho aktiva, pasiva, náklady a výsledek hospodaření, stejně jako na základ daně a daňové povinnosti. Samostatná kapitola je věnována dani z příjmů právnických osob, jejíž výše se odvíjí od toho, do jaké míry využívají podnikatelé daňově uznatelné náklady, které snižují základ daně, a tím i daňovou povinnost. Konkrétně má tato kapitola zachytit vývoj výše odvodu této daně, jejího významu pro veřejné příjmy a pokrytí veřejných výdajů, ale i prokázat, zda sazba daně z příjmů právnických osob ovlivňuje výši odvodu této daně. Závěr práce se pak věnuje shrnutí problematiky a zjištěných skutečností.

Abstract: The subject of this thesis is the issue of tax and non-tax expenses, which should refer to their importance in business accounting in relation to income, but also in relation to the tax base of corporate income tax and consequently the amount of tax liability. Work concept is based on a literature review process, whose task is to inform the users work with basic concepts such as enterprise and entrepreneurship, accounting and expenses and their breakdown in the chart of accounts. Also missing the performance of the Act on income taxes, especially in terms of taxation of corporate income tax, under which is the methodology for calculating the tax base and tax obligations, but especially introduced tax deductible and non-deductible costs and their impact on the management of the business entity, i.e. on the assets, liabilities, expenses and profit, as well as on the tax base and tax obligations. A separate chapter is devoted to tax corporate income, the amount of which depends on the extent to which the use of tax-deductible business expense which reduces the tax base and thus tax liability. Specifically, this chapter capture the evolution of the amount of levy this tax, its importance for public revenue and coverage of public expenditure, but also demonstrate that the tax rate on corporate income affects the amount of the levy this tax. Conclusion of the work is devoted to the issue of summary and findings.

Klíčová slova: podnik, podnikání, daňové náklady, nedaňové náklady, daň z příjmů právnických osob, státní rozpočet

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 20:12, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz