Jiří Beseda

Diplomová práce

Inteligentní dům s využitím mikrokontrolérů

Intelligent House with using Microcontrollers
Anotace:
BESEDA, J. Inteligentní dům s využitím mikrokontrolérů: Diplomová práce . Ostrava: VŠB - technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2020, Vedoucí práce: Škuta, J. Tématem diplomové práce je inteligentní domácnost s využitím mikrokontrolérů. Jako mikrokontrolér vhodný pro inteligentní domácnost je platforma Arduino. Před návrhem samotného řešení inteligentní …více
Abstract:
Beseda, J. Smart home with usage of microcontrolers: Diploma Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2020, Thesis head: Škuta, J. This diploma thesis is about intelligent house with using of Microcontrollers. As suitable choice for this task is selected platform Arduino. Before designing solution for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Jaromír Škuta
  • Oponent: Miroslav Pawlenka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava