Theses 

Havárie jaderné elektrárny a ochrana obyvatelstva – Petra Kubizňáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petra Kubizňáková

Diplomová práce

Havárie jaderné elektrárny a ochrana obyvatelstva

Nuclear Power Plant Accident and Protection of Population

Anotace: Předložená diplomová práce se zaměřuje na ochranu obyvatelstva při jaderné havárii. Cílem mé práce bylo zejména porovnání ochrany obyvatelstva v ČR a ve světě. V práci se okrajově věnuji seznámení s jadernými elektrárnami u nás a ve světě a problematice havarijní připravenosti. Dále se práce zabývá průběhem jaderné havárie a možnými následky na obyvatelstvo a s tím spojeným provedením ochranných opatření. Hlavní část je pak zaměřena na srovnání výsledků studie, která byla zpracována pro EU na základě dotazníků vyplněných členskými státy EU.

Abstract: This thesis focuses on the protection of the population in case of nuclear accident. The aim of this work in particular was to compare the protection of the population in the Czech Republic and in the world. In the work I also marginally deal with introducing nuclear power plants in our country and in the world and with emergency preparedness issues. Furthermore, the work deals with the process of nuclear accidents and possible consequences on the population and with the implementation of protective measures, associated with it. The main part is focused on the comparison of the results of the study which was processed for the EU on the basis of questionnaires filled in by the Member States of the EU.

Klíčová slova: aderná elektrárna, jaderná havárie – ochrana obyvatelstva – zóna havarijního plánování – ochranná opatření

Keywords: nuclear power plant – nuclear accident, the protection of the population – the emergency planning zone – protective measures

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Aleš Bernatík
  • Oponent: Libor Folwarczny

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:27, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz