Jan Bažant

Bachelor's thesis

Návrh parametrů clonových odstřelu na vybrané lokalitě Chrtníky

Design of aperture blast parameters at selected location Chrtníky
Abstract:
Tato práce se zabývá porovnáním provedeného odstřelu v kamenolomu Chrtníky a návrhu nové alternativy parametrů clonových odstřelů proti současně používaným při aplikaci rozdílných parametrů, jakými jsou rozteče, záběry a ucpávka. Na tyto použité parametry se váží výstupní hodnoty. V blízkosti kamenolomu se nachází zástavba, která by mohla být dotčena negativními vlivy odstřelů a tak je zapotřebí vždy …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with comparison of two separated blasting operations in a location of Chrtníky (Kozí kopec), using different parameters such as pitches and distances between boreholes. For these parameters, we use output values. There is a settlement in a quarry’s proximity, which could be affected by negative effects of a blasting operations. Thanks to this, we need to use seismic measurements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: Milan Mikoláš
  • Reader: Ján Abrahámovský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava