Theses 

Restrukturalizace venkovského osídlení současného Ústeckého kraje – Adéla KNIEZKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie a regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Adéla KNIEZKOVÁ

Bakalářská práce

Restrukturalizace venkovského osídlení současného Ústeckého kraje

Restructuralization of Rural Settlement in Current Ustecky Region

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou vývoje venkovské sídelní struktury současného území Ústeckého kraje. Hlavním cílem je charakterizovat vývoj venkovské sídelní struktury současného území Ústeckého kraje. Teoretická část je založena především na popisných metodách a práci s literaturou. Praktická část textu vychází z analyticko-syntetických metod zpracování informací, získaných sběrem a zpracováním sekundárních statistických dat. Rozbor vývoje území je rozdělen do čtyř sledovaných období (1869?1930, 1930?1950, 1950?1991 a 1991?2011). Výsledná data jsou zpracována vybranými statistickými a kartografickými metodami, jejichž výstupy jsou doplněny názornými grafickými přílohami. Výsledky ukazují, že ve všech sledovaných obdobích bylo obyvatelstvo v Ústeckém kraji koncentrováno. Průlomové bylo vysídlení sudetských oblastí po druhé světové válce, urbanizace, která razantně zasáhla do vývoje sídelní struktury a depopulace venkova spojená se stěhováním obyvatelstva za prací do center okresů. Po roce 1991 (do 2011) je dle výpočtů zaznamenán mírný obrat. Obyvatelstvo se začíná pomalu dekoncentrovat, to je způsobeno nástupem tzv. deurbanizace.

Abstract: The bachelor thesis characterizes the development of the Ustecky Region rural settlement structure. The main aim is to characterize the trends of rural settlement structure in the current Ustecky Region. The theoretical part is mainly based on descriptive methods and work with literature. The practical part of the text is based on analytic-synthetic methods of processing of information obtained by the collection of secondary statistical data. Analysis of the area development is divided into four monitored periods (1869?1930, 1930?1950, 1950?1991, and 1991?2011). The final data are processed by selected statistical and cartographic methods and the results are supplemented with illustrative graphic attachments. The results show that the population of the Ustecky Region was concentrate in all the monitored periods. The crucial points were the resettlement of Sudeten areas after World War II, urbanization, which dramatically affected the development of residential structures, and depopulation of rural space associated with migration of the population for work into the district centres. In the period after 1991 (until 2011), a slight overturn is recorded according to calculations. The population is slowly beginning to decentralized due to the onset of the deurbanization.

Klíčová slova: Ústecký kraj, vesnice, obec, restrukturalizace, urbanizace, suburbanizace, kontraurbanizace, koncentrace obyvatelstva, celkový přírůstek

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31903 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

KNIEZKOVÁ, Adéla. Restrukturalizace venkovského osídlení současného Ústeckého kraje. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz