Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.

Disertační práce

Role výchovného poradce v procesu profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

The role of educational counselor in the process of professional orientation of pupils with special educational needs
Anotace:
Předložená disertační práce se zabývá problematikou společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s intaktními spolužáky na základní škole hlavního vzdělávacího proudu. Pozornost je věnována vzdělávání žáků se SVP se zaměřením na specifika ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v inkluzivním prostředí školy. Výzkumný projekt je zaměřen na roli výchovného poradce na základní škole …více
Abstract:
The presented dissertation deals with the issue of joint education of pupils with special educational needs with intact classmates at primary school. Attention is paid to the education of pupils with special educational needs with a focus on the specifics in the education of pupils with intellectual disabilities in an inclusive school environment. The research project is focused on the role of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté)