Lucie Jurasová

Bachelor's thesis

Řízení o přestupcích z pohledu poškozeného

Offence Procedure from the Point of View of the Injured Party
Anotácia:
Práce je věnována postavení poškozeného jako účastníka řízení o přestupku. Pojednává o jeho právech a povinnostech vyplývajících jak ze zákona o odpovědnosti za přestupky tak ze správního řádu. Dále je obsahem práce způsob uplatnění nároku na náhradu škody způsobené přestupkem a také jeho vypořádání v rámci adhezního řízení vedeném u příslušného správního orgánu. Cílem práce je posoudit vhodnost stávající …viac
Abstract:
The thesis looks into the position of the aggrieved party involved in an offence procedure. It deals with their rights and responsibilities arising from both Liability for Offences Act and Administrative Procedure Code. Furthermore, the thesis focuses on procedure for claiming damages caused by the offence and also its settlement within adhesion proceedings conducted by a competent administrative authority …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedúci: JUDr. David Hejč, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta