Theses 

Souvislost vývoje hodnoty kryptoměn s dynamikou uživateli tvořeného obsahu na Internetu – Mariya Timofeeva

česky | in English | slovensky

/id/56ejj5/ISIS_50178_xtimm03.pdf: Chybná adresa v ISe alebo nemáte oprávnenie tento priečinok alebo tento súbor čítať.
Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Mariya Timofeeva

Master's thesis

Souvislost vývoje hodnoty kryptoměn s dynamikou uživateli tvořeného obsahu na Internetu

A continuity between the changes of the exchange rates of the cryptocurrencies and the dynamics of the created content on the Internet by their users

Anotácia: Diplomová práce se zabývá souvislostmi vývoje hodnoty kryptoměn s dynamikou uživateli tvořeného obsahu na Internetu. Hlavní cíle práce jsou zanalyzovat nestrukturovaná data se zaměřením na vývoj témat jednotlivých kryptoměn v čase a propojit klíčová témata a souvislosti s vývojem hodnot jednotlivých kryptoměn. Pro úspěšné dosažení hlavních cílů jsou v práci popsány metody a proces analýzy nestrukturovaných dat, vysvětlená problematika kryptoměn, identifikován zdroj stažení dat a zvolené kryptoměny pro následnou analýzu. Přínosem práce je identifikace klíčových témat v čase u zvoleného zdroje, nalezení odpovědi na otázku o čem uživatelé nejvíce diskutují v souvislosti s pěti vybranými kryptoměnami a zjištění existence a případný popis reakcí uživatelů na vývoj kurzů zvolených kryptoměn. Dílčím přínosem práce je praktická ukázka využití zvolených nástrojů při analýze nestrukturovaných dat. Jako další dílčí přínos vidím způsob analýzy dat, využitý v analytické části. Práce je rozdělená na tři základní části. První část se zabývá teoretickým zakotvením analýzy nestrukturovaných dat a problematikou kryptoměn. Druhá část se věnuje návrhu řešení pro zpracování analytické části. Třetí část je zaměřená na zmapování nejdiskutovanějších kryptoměn ve zvoleném zdroji, identifikaci klíčových témat v čase u pěti zvolených kryptoměn (Bitcoin, Nxt, Dash, Monero, Counterparty) a propojení klíčových témat těchto kryptoměn s vývojem jejich kurzu vůči americkému dolaru.

Abstract: This thesis analyzes a continuity between the changes of the exchange rates of the cryptocurrencies and the dynamics of the created content on the Internet by their users. The main goals of this thesis are to analyze unstructured data focusing on the development of the topics for different cryptocurrencies and to interconnect the key topics with the changes of the exchange rates of this cryptocurrencies. In order to successfully obtain goals I describe process and methods of the analysis unstructured data, explain the issues of the cryptocurrencies, identify a source of the downloading data and choose some cryptocurrencies for subsequent analysis. The contribution of this thesis is the identification of the development key topics in the chosen source, finding topics, which are the most under discussion about the chosen five cryptocurrencies. Also this thesis detects the existence of the reaction of the users to the changes of exchange rates of the chosen cryptocurrencies and describes it. Particular contribution of this thesis is a practical demonstration of the application the elected technology for analyzing unstructured data. Also additional contribution is the methods using in the analytical part. Structure of this thesis is divided to the three main parts. The first part describes the analysis of unstructured data theoretically and explain the issues of cryptocurrencies. The second part devotes a draft of the solution for creating an analytical part. The third part maps the most discussion cryptocurrencies in the chosen source, identifies the development of the key topics for five chosen cryptocurrencies Bitcoin, Nxt, Dash, Monero and Counterparty and interconnects the key topics this cryptocurrencies with changes their exchange rates in relation to American dollar.

Kľúčové slová: data, Counterparty, kryptoměna, Nxt, Dash, analýza, Monero, Bitcoin

Keywords: analysis, Bitcoin, cryptocurrency, Nxt, Dash, data, Counterparty, Monero

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedúci: Michal Šebesta
  • Oponent: Tomáš Bruckner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45303

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 5. 2019 21:24, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz