Jiří Dědek

Bachelor's thesis

Study of optical anisotropic systems using Mueller matrix spectroscopy.

Study of optical anisotropic systems using Mueller matrix spectroscopy.
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na elipsometrii Muellerových matic, převážně pak anizotropního prostředí. V první části jsou řešeny Maxwellovy rovnice pro homogenní anizotropní prostředí pomocí Yehova a Berremanova přístupu. Druhá část je zaměřena na aplikování těchto přístupů na izotropní krystal Si, pokrytý vrstvou SiO2. Hlavní část této práce řeší modelování optické odezvy anizotropního krystalu …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Mueller matrix ellipsometry, mostly of anisotropic systems. In the first part there are solved Maxwell equations for homogeneous anisotropic systems by Yeh and Berreman approach. The second part consists of application of these approaches on isotropic crystal Si with SiO2 layer. The main part of this thesis is modeling of optical response of anisotropic crystal, respectively …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Lukáš Halagačka
  • Reader: Dalibor Blažek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Univerzitní studijní programy

Bachelor programme / field:
Nanotechnologie / Nanotechnologie

Theses on a related topic