Theses 

Svobodný přístup k informacím v praxi: Pohled českých environmentálních organizací – Zuzana Slámová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zuzana Slámová

Bakalářská práce

Svobodný přístup k informacím v praxi: Pohled českých environmentálních organizací

Unrestricted access to information in practise: Perspective of czech environmental organizations

Anotace: Bakalářská práce pojednává o problematice svobodného přístupu k informacím v České republice. Zaměřuje se na význam zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jako služby občanům a také na jeho význam pro fungování demokratického státu. Pomocí kvantitativní analýzy odpovědí na žádosti o informace získaných od krajských úřadů a statutárních měst a kvalitativních rozhovorů se zaměstnanci českých neziskových environmentálních organizací a spolků ukazuje bakalářská práce na nejčastější problémy při vyřizování žádostí o informace a snaží se určit, z čeho konkrétně tato pochybení plynou. Zároveň sleduje význam zákona pro praxi neziskových organizací a spolků, kteří svojí činností dlouhodobě vykonávají kontrolu veřejné správy. V závěru podává návrh na další výzkum.

Abstract: The bachelor thesis deals with issue of free access to information in the Czech Republic. It focuses on the importance of Act No. 106/1999 Coll., On free access to information as a service to citizens, as well as on its importance for the functioning of a democratic state. Using quantitative analysis of the requests for information received from regional authorities and statutory cities and qualitative interviews with employees of Czech nonprofit environmental organizations, thesis shows the most frequent problems in dealing with requests for information and tries to determine what the specific errors are. At the same time, thesis monitors the importance of the Act on the practice of non-profit organizations that have been exercising control of public administration on a long-term basis. Finally, thesis proposes further research.

Klíčová slova: svobodný přístup k informacím, dobrá veřejná správa, poskytování informací, environmentální organizace, neziskové organizace, free access to information, good governance, information provision, environmental organisations, non-profit organizations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:01, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz