Rostislav Žáček

Bakalářská práce

Městská hromadná doprava z pohledu péče o životní prostředí

Environmental Care in Urban Transport
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu životního prostředí spojenou s městskou hromadnou dopravou v Ostravě. V práci jsou vypočteny výsledky tvorby emisí a hluku nejen dopravními prostředky městské hromadné dopravy, ale také jsou tyto hodnoty porovnány s individuální automobilovou dopravou. Je zde rozebrána stávající situace a znázorněno, jak by se kvalita ovzduší změnila při nahrazení motorové nafty …více
Abstract:
The thesis focuses on environmental quality associated with public transport in Ostrava. The work calculates the results of emissions and noise caused not only by public means of transport, and also compares these figures with the individual car transport. There is analyzed the current situation and it is shown how the air quality would change if the diesel oil was replaced with an alternative fuel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Petr Škapa
  • Oponent: Miroslav Bulant, Jiří Michálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava