Theses 

Jakými způsoby využívají geolokační sociální síť Foursquare její uživatelé ke kontrole a regulaci soukromí na ní – Bc. Jakub Křenek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jakub Křenek

Bakalářská práce

Jakými způsoby využívají geolokační sociální síť Foursquare její uživatelé ke kontrole a regulaci soukromí na ní

Ways of control and regulation of privacy on Foursquare, a geosocial network, by its users

Anotace: Práce se v teoretické části zabývá otázkou soukromí, přičemž klade důraz na psychologický pohled. Rešeršuje existující literaturu, srovnává uváděné informace a dává je do souvislostí v kontextu geolokační sociální sítě Foursquare, kterou také popisuje. V závěru teoretické části si klade výzkumnou otázku, která zní: Jakými způsoby využívají geolokační sociální síť Foursquare její uživatelé ke kontrole a regulaci soukromí na ní? Na tuto otázku hledá ve druhé části odpověď prostřednictvím kvalitativního výzkumu. Data jsou sbírána od 8 respondentů, uživatelů Foursquare, prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, zpracována otevřeným kódováním a analyzována metodou zachycení vzorců. Zabývá se pěti hlavními tématy, kterými jsou: motivace a vnímané přínosy, charakteristika sociálních vztahů na síti Foursquare, vnímání rizik geolokační sociální sítě Foursquare, vnímaná vs. reálná kontrola soukromí a regulace přístupu k osobním informacím. V jejich rámci hledá a popisuje konkrétní vzorce. V závěru popisuje výsledky a nabízí možnosti jejich interpretace a dalšího výzkumu. U respondentů bylo v kontextu jejich chování a vnímání v rámci sítě Foursquare objeveno několik způsobů, jakými své soukromí na ní regulují, z nichž dva se jeví jako potenciálně významnější, a sice důsledná kontrola vztahů, které jsou na síti navazovány, a vnímaná schopnost autoregulace aktivity na síti a její dostatečnost. Práce však naznačuje, že vnímaná kontrola soukromí v prostředí Foursquare se může lišit od kontroly reálné, tedy uživatelský pohled na soukromí nemusí být dostatečně přesný a kontrola efektivní.

Abstract: Working with the theoretical part deals with issues of privacy, with an emphasis on the psychological point of view. Rešeršuje existing literature, compares the provided information and puts them in context in the context of geolocation social network Foursquare, which also describes. In conclusion, the theoretical aims of the research question is: How to use geolocation social network Foursquare its users to control and regulate privacy on it? This question is looking at the second part of the answer through qualitative research. Data are collected from 8 respondents, users of Foursquare, through semi-structured interviews, open coding processed and analyzed by capturing patterns. It deals with five main themes, which are: motivation and perceived benefits, characteristics of social relations in the network Foursquare, risk perception geolocation social network Foursquare, the perceived vs. real control of privacy and control access to personal information. In this framework seeks and describes specific formula. The conclusion discusses the results and offers opportunities for interpretation and further research. The respondents in the context of their behavior and perception within the network Foursquare discovered several ways your privacy regulate it, two of which appear to be potentially significant, namely consistent control relationships that are weighing on the network, and perceived ability to self-activity the network and its adequacy. The work suggests that perceived control privacy in an environment Foursquare may differ from actual inspection, that the user views on privacy may not be sufficiently accurate and efficient control.

Klíčová slova: Foursquare, soukromí, motivace, kvalitativní výzkum, geolokační sociální sítě, LBS, geolokace, chování

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:41, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz