Theses 

Model psychické krize u jedinců se získaným tělesným postižením – Kateřina ŠMOLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství

Kateřina ŠMOLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Model psychické krize u jedinců se získaným tělesným postižením

The model psychological crisis of a people with gained physical disability

Anotace: Bakalářská práce se zabývá modelem psychické krize u jedinců se získaným tělesným postižením. Získané tělesné postižení vzniká náhle a jedinec se musí vypořádat s velmi náročnou životní situací. Jedinec většinou prožívá krizi identity, kdy se mu mění vztahy s okolím, ale i se sebou samým. Zpravidla prochází určitými fázemi vyrovnání, které mu pomáhají se s novou životní rolí ztotožnit. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je definován pojem a klasifikace tělesného postižení, kde jsou vymezena získaná i vrozená tělesná postižení. Dále pojednává o osobnosti jedince se získaným tělesným postižením řešící především otázky profesní, partnerské a rodičovské role. Druhá kapitola se zabývá pojmem psychické krize, její typologií a průběhem. Pozornost je zde především věnována modelům psychické krize podle autorů Kübler-Ross, Vágnerové, Říčana a Caplana. Třetí kapitola se zmiňuje o psychické odolnosti jedince, aktivních a únikových obranných mechanismech a strategii copingu, které jsou nezbytné při procesu vyrovnání. Poslední, čtvrtá kapitola, je věnována psychologické pomoci, která zahrnuje neformální pomoc, tedy svépomoc a vzájemnou pomoc a psychoterapii, především rogersovskou, podpůrnou a kognitivně-behaviorální psychoterapii. Obsah teoretické části byl vytvořen na základě analýzy odborných a internetových zdrojů. Cílem výzkumné části bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem se jedinci se získaným tělesným postižení vyrovnávají s náročnou životní situací, a odhalit fáze psychické krize. Dílčím cílem bakalářské práce je také zjistit, zda jedinci při procesu vyrovnání využili psychologickou pomoc. K naplnění cílů byly realizovány rozhovory s lidmi, kteří mají osobní zkušenost se získaným postižením. Výzkumná část obsahuje cíl práce, výzkumné otázky a charakteristiku výzkumného souboru. Podrobně se zmiňuje o metodice výzkumu, technice sběru dat a samotném výzkumu, tedy o výsledcích. V rámci kvalitativního výzkumu byly zvoleny metody otevřeného zúčastněného pozorování a narativního rozhovoru, který je zvláštní formou hloubkového nestrukturovaného rozhovoru. Před samotným výzkumem byli respondenti osloveni písemnou žádostí o spolupráci. Rozhovory s respondenty proběhly během ledna 2014 až března 2015. Následným získáním dat a analýzou rozhovorů byly naplněny cíle výzkumu a výzkumné otázky. Výsledky výzkumu poukazují na to, že každý člověk je individuální bytost a každý si adaptaci na své postižení prožíval různým způsobem. Jelikož výzkumný soubor je rozmanitý, nelze s přesností učinit jeden závěr. To je možné ověřit porovnáním získaných dat, která se liší v délce trvání rozhovorů, způsobem, ale i náplní vyprávění daného respondenta. Každý respondent si jistým způsobem procházel modelem psychické krize. U všech respondentů je zaznamenána fáze agrese a zloby, která se samozřejmě projevovala odlišnými způsoby. Všichni respondenti se shodli na tom, že bez pozitivního přístupu k životu a opory rodiny a blízkých se s postižením vyrovnává velice těžko. Bakalářská práce by mohla sloužit jako vhodný informační materiál pro studenty a pracovníky v pomáhajících profesích a pro rodiny jedinců se získaným tělesným postižením k objasnění toho, co si člověk nacházející se v této situaci prožívá. Dále by mohla být podnětem pro zdokonalení a zkvalitnění služeb, například v oblasti psychoterapie a poradenství pro osoby se získaným tělesným postižením, které se vyrovnávají se svojí novou identitou.

Abstract: This thesis explores the model of psychological crisis of people with post natal physical disabilities. A post natal disability, which is gained after birth, can be a result of a sudden and unexpected incident and the individual is often left with no choice but to deal with the newly acquired difficult situation. In most cases an identity crisis sets in short after the accident during which most of personal, social and family relations are greatly redefined. The theoretical part has altogether four chapters. First chapter defines terms and classifications of physical disabilities and distinguishes between acquired disabilities and congenital or hereditary disabilities. It focuses on the character of an individual with an acquired disability and his or her professional, personal and parental role. The second chapter is focused on the psychological crisis as a result of an acquired disability, its typology and internal mental processes related to it. The models used for this part of the thesis are the ones of Kübler-Ross, Vágner, Říčan and Caplan. Third chapter mentions the psychological immunity of an individual the various necessary coping mechanisms and strategies. The last fourth chapter is concerned with the psychological help which includes an informal support; self-help, mutual help and psychotherapy (esp. person-centered approach of Carl Rogers, supportive psychotherapy and cognitive behavioral therapy). The content of theoretical part of this thesis was based on internet resource analysis. The goal of this study is to determine which coping mechanisms individuals use to deal with the difficult situation and what are the different stages of personal crisis. Another major objective of this thesis is to establish to what extent the individuals have sought professional psychological help. Data for this study were obtained through interviews with people who have a personal experience with acquired physical disabilities. The research part of this thesis includes the aim, the research question and the characteristics of the entire research set. It analyses the methodology used for this research, the approach used for collecting the data and the research itself and its results. Participant observation and narrative interview were the methods used for the purpose of qualitative research. The respondents were asked to participate through a written request for cooperation. The interviews were then being carried out from January 2014 to March 2015. The goals of this research were met through collecting the necessary data and analyzing the interviews. The results suggest that every person is an individual being and everyone copes with their disabilities in a unique way. Due to the variety of the research set it is not possible to summarize all results into one uniform conclusion. Simple observation of the data collected reveals that lengths of interviews and narrative manners of each respondent vary greatly. Each individual experienced the model of psychological crisis in their unique way all subjects experienced some level of anger and aggression. All subjects were also in unison about the fact that optimism and family support are crucial elements in successfully coping with an acquired disability. This study might serve as an informative source for students and people in assisting professional practice as well as for families of disabled individuals. Furthermore it might offer valuable suggestions for improving specific services, for instance in the fields of psychotherapy or assistance for people with acquired physical disabilities who are facing the challenge of coping with their difficult situation.

Klíčová slova: získané tělesné postižení, psychická krize, obranné mechanismy, psychologická pomoc

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Vlastimila Urbanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43448 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

ŠMOLÍKOVÁ, Kateřina. Model psychické krize u jedinců se získaným tělesným postižením. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:37, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz