Eva Chalúpková

Diplomová práce

Proces zavedenia a uplatňovanie Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor v účtovnej jednotke samosprávy v Slovenskej republike

Process of Implementation and Application of International Public Sector Accounting Standards in the Accounting Entity of Municipality in the Slovak Republic
Anotace:
Témou mojej diplomovej práce je: „Proces zavedení a uplatňování Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor v účetní jednotce samosprávy ve Slovenské republice“. Cieľom predkladanej práce je vymedzenie dôvodov, aplikovanie a analýza prechodu verejnej správy na Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor a komparácia vykazovania účtovníctva pred zavedením a po zavedení štandardov v účtovnej …více
Abstract:
The topic of my thesis is: „Process of Implementation and Application of International Public Sector Accounting Standards into the Accounting Entity of Municipality in the Slovak Republic“. The target of submitted work is to determine the reasons, the application and analysis of change of public administration to International Public Sector Accounting Standards before and after the introduction of …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Jana Hakalová
  • Oponent: Milan Lištiak

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava