Theses 

Ošetřovatelská péče u klienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií na oddělení následné péče – Anna CHADOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Anna CHADOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče u klienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií na oddělení následné péče

Nursing care for a client with percutaneous endoscopic gastrostomy at the Department of Subsequent Care.

Abstract: Bakalářská práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popisována enterální výživa a perkutánní endoskopická gastrostomie. Teoretická část byla zakončena kapitolou o ošetřovatelské péči o klienty s PEG sondou. V praktické části byly určeny dva cíle. Prvním cílem bylo zmapovat specifika ošetřovatelské péče o klienty s perkutánní endoskopickou gastrostomickou sondou. Druhým bylo zjistit, jaké problémy se vyskytují v ošetřovatelské péči o klienty s PEG sondou z pohledu zdravotnického personálu. Byly stanoveny dvě výzkumné otázky: 1. byla zaměřena na specifika ošetřovatelské péče u pacientů s PEG sondou. 2. směřuje k problémům v ošetřovatelské péči, které zdravotnický personál u klientů s PEG sondou vnímá. Empirická část bakalářské práce byla zpracována metodou kvalitativního výzkumného šetření, formou polostrukturovaných rozhovorů a formou zúčastněného pozorování. Rozhovory byly uskutečněny s osmi probantkami na oddělení následné péče. Na základě výsledků bylo zjištěno, že dotazované probantky zvládají ošetřovatelskou péči o klienta s PEG sondou. Zvládají ošetřovat místo vpichu, podávat výživu i medikamenty do PEG sondy. Problémy se vyskytly u odsávání žaludečního obsahu a polohování klienta před podáním výživy. Dále z výzkumu vyplynulo, že probantky udávaly nejčastější problémy jako ucpání PEG sondy a zánět v okolí vpichu, vše řešily s lékařem. Výsledky této bakalářské práce by mohly být využity k uskutečnění seminářů na oddělení následné péče a tím zvýšit informovanost sester a zkvalitnění péče o klienty s PEG sondou.

Abstract: The bachelor thesis has been divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part dealt with enteral nutrition, percutaneous endoscopic gastronomy. The theoretical part is concluded by a chapter about nursing clients with PEG probe. The practical part contains two aims. The first aim was to map out specifications of nursing clients with percutaneous endoscopic gastronomic probe. The second aim was to find out what problems there are in nursing clients with PEG probe from the nursing staff perspective. Two reseach questions were posed: Question number 1 was focused on the specifications of nursing clients with PEG probe. Question number 2 aims at problems in nursing perceived by nursing staff in clients with PEG probe. The empirical part of the bachelor thesis was processed via a qualitative research survey, using semi-structured interviews and involved observation. Interviews were carried out with eight probants in the aftercare department. Results have proven that interviewed probants manage PEG client nursing using a PEG probe. They manage to nurse the injection spot, serve nutrition and medication through the PEG probe. Problems have been spotted in sucking stomach content away, and client positioning before nutrition serving. Further, the research has proven that probants stated PEG probe blocking as one of the most frequent complications, together with an inflammation of the injection spot, everything was consulted with a doctor. The results of this bachelor thesis could be used for purposes of educational seminars in aftercare department, thus increasing nurses´ awareness as well as imporvement in PEG probe client nursing

Keywords: Perkutánní endoskopická gastrostomie, enterální výživa, medikamenty, ošetřovatelská péče.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Alena Polanová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54856 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHADOVÁ, Anna. Ošetřovatelská péče u klienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií na oddělení následné péče. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 16:28, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz