Jan Pavlištík

Diplomová práce

Ocelový tovární komín

Steel factory chimney
Anotace:
Předmětem diplomové práce je popsání obvykle se vysktujicích konstrukčních variant ocelových továrních komínů a následné nadimenzování jedné z nich podle představ investora. Touto představou je samonosný, plnostěnný komín vetknutý do základu. Součástí je také žebřík s ochranným košem a ochoz. V práci je vytvořen model válcové skořepiny, u které jsou zjišťovány dynamické charakteristiky i tvary vybočení …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is to describe usually occuring structural variants of steel factory chimneys and to design one of them according to idea of an investor. This idea is self-supporting, solid chimney which is fixed to the foundation. It also includes a ladder with a safety cage and a gallery. Model of cylindrical shell is made in this thesis and dynamic characteristics as well as shapes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Roman Fojtík
  • Oponent: Miloslav Veselka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava