Vít Minařík

Master's thesis

Konverze objektu bývalé Esslerovy přádelny, revitalizace nábřeží řeky Svitavy, Brno-Obřany

Conversion of the former Essler´s spinning mill, revitalization of Svitava river waterfront, Brno-Obřany
Abstract:
Cílem mé diplomové práce je vdechnout život bývalému areálu Esslerovy textilky. Projektem architektonické studie Taneční školy s restaurací, obsahující i návrh prostranství a revitalizaci nábřeží řeky Svitavy. Hlavním cílem bylo využití stávající budovy Esslerovy přádelny a zachování půdorysných stop původních objektů. Vytvořit zajímavé pohledy a průhledy a pomocí vrstvení podpořit gradaci jak ke škole …more
Abstract:
The goal of my thesis is breathe life intothe former comlpex Essler's textile. Project architectural studies Dance school whit restaurant, including proposals for area and the revitalization of the waterfront and the river Svitava. The main goal was to use the existing building Essler spinning mills and maintaining the ground plan traces of the original building. Create interesting views and vistas …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: Klára Frolíková Palánová
  • Reader: Tomáš Kočnar

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / field:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Theses on a related topic