Vít Minařík

Diplomová práce

Konverze objektu bývalé Esslerovy přádelny, revitalizace nábřeží řeky Svitavy, Brno-Obřany

Conversion of the former Essler´s spinning mill, revitalization of Svitava river waterfront, Brno-Obřany
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je vdechnout život bývalému areálu Esslerovy textilky. Projektem architektonické studie Taneční školy s restaurací, obsahující i návrh prostranství a revitalizaci nábřeží řeky Svitavy. Hlavním cílem bylo využití stávající budovy Esslerovy přádelny a zachování půdorysných stop původních objektů. Vytvořit zajímavé pohledy a průhledy a pomocí vrstvení podpořit gradaci jak ke škole …více
Abstract:
The goal of my thesis is breathe life intothe former comlpex Essler's textile. Project architectural studies Dance school whit restaurant, including proposals for area and the revitalization of the waterfront and the river Svitava. The main goal was to use the existing building Essler spinning mills and maintaining the ground plan traces of the original building. Create interesting views and vistas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Klára Frolíková Palánová
  • Oponent: Tomáš Kočnar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Práce na příbuzné téma